czwartek, 15 maja 2014

Senioralnie niech znaczy wspólnie, ciekawie, aktywnie!POWER buduje działania międzypokoleniowe!Mamy przyjemność poinformować, że Fundacja Pszczyńska Organizacja Współpracy, Ekspresji i Rozwoju (POWER) w partnerstwie z gminą Pszczyna uzyskała środki finansowe – w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – na realizację zadania publicznego pn. „Senioralnie niech znaczy wspólnie, ciekawie, aktywnie”, skierowanego dla osób starszych (60+) zamieszkujących gminę Pszczyna (obszar miejski i wiejski). Udział w projekcie jest bezpłatny, a zajęcia będą odbywały się na terenie gminy Pszczyna.

OPIS ZADANIA:
Zamierzeniem projektu jest utworzenie motywującej grupy wsparcia dla 20 osób starszych (w wieku 60+) z potencjałem do bycia inicjatorami powstania klubów seniora w ich najbliższym środowisku lokalnym

Uczestnicy zostaną osoby, które są obecnie nieaktywne społecznie z powodu różnorakich ograniczeń (materialnych, fizycznych, komunikacyjnych, psychologicznych), utrudniających aktywne i bierne uczestnictwo w życiu społecznym. Podniesienie poziomu kompetencji społecznych uczestników, nabycie przez nich nowych praktycznych umiejętności w zakresie form organizowania czasu wolnego, wzmocnienie ich poczucia własnej wartości i wpływu, doświadczenie poczucia wspólnoty i uczestnictwa, wzmocni empatię i motywację do działania na rzecz osób w podobnej sytuacji ich miejscu zamieszkania. Stworzenie łatwo dostępnego miejsca (klubu) z szeroką ofertą satysfakcjonującego spędzania czasu przyczyni się do poprawy jakości życia następnej grupy osób starszych, dla których proponowana obecnie oferta kulturalno-edukacyjna ze względu na ich ograniczenia jest niedostępna. Projekt zakłada dwupoziomową strukturę, pozwala na podjęcie działań odpowiadających potrzebom osób starszych zarówno w perspektywie długookresowej (stworzenie klubu seniora), jak i potrzebom bieżącym (zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu).


WYBRANE DZIAŁANIA W RAMACH ZADANIA:
* Przeprowadzimy warsztaty:
- plastyczno-florystyczne;
- socjoterapeutyczne;
- gier i zabaw edukacyjnych/komputerowych;
- edukacji prozdrowotnej, psychoedukacji;
- poradnictwo prawne.


* Zorganizujemy "Dzień Seniora" w październiku br., w którym zaplanowaliśmy m.in. wykład dot. aktywności społecznej, warsztat dot. polityki senioralnej w gminie, prezentacja lokalnych inicjatyw (dobrych praktyk na rzecz zaktywizowania osób starszych i działań międzypokoleniowych), występ lokalnych artystów.Warsztaty i inne działania będą prowadzić trenerzy, którzy bezpośrednio stykają się z problemami osób starszych oraz mają wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych działań projektowych (m.in. socjoterapeutka, psycholog, aplikant radcowski).

 SPOTKANIA W OKRESIE CZERWIEC - LISTOPAD

DOJAZD  I UDZIAŁ W SPOTKANIACH JEST BEZPŁATNY.

Zgłoszenia przyjmujemy:
- telefonicznie: 32 449 39 48   lub 502 762 915
- przez Internet: e-mail: senioralnie@gmail.com

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!
Jest POWER!

Adam