poniedziałek, 23 maja 2016

SKILLS - zapraszamy do udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnościami

OFERTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób
z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim.


Termin realizacji projektu: maj 2016 r. – listopad 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie:

Osoby spełniające następujące kryteria:
·        WIEK: 18 - 60/67 roku życia,
·        STATUS ZAWODOWY: bierne zawodowo,
·        WYKSZTAŁCENIE: co najmniej podstawowe; brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
·        SYTUACJA ZDROWOTNA: status osoby niepełnosprawnej.


ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY UDZIAŁ W :

·     Warsztatach aktywizacyjnych z zakresu umiejętności społecznych.

·     Grupie wsparcia – obejmująca cykliczne spotkania średnio 1 raz / tydzień lub dwa tyg. od momentu zakończenia działań grupowych

·     Konsultacje psychologiczne – obejmujące diagnozę trudności psychospołecznych związanych z aktywizacją zawodową oraz wypracowanie metod radzenia sobie
z nimi.

·      Trening pracy - działania trenera pracy obejmuje wpieranie uczestnika w miejscu stażu/prac oraz wolontariatu, ich organizacji.

·     Trening motywacyjny i radzenia sobie z negatywnymi emocjami

·   Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej – w zakresie rozwiązywania trudności stanowiących barierę w aktywizacji społecznej i prozawodowej, w tym wsparcie
w rozwiązywaniu trudności formalnych i nieformalnych

·     Warsztaty aktywizacyjne z zakresu doradztwa zawodowego zagadnienia z zakresu rynku pracy, aktywnego poszukiwania zatrudnienia, autoprezentacji zawodowej

·     Indywidualne doradztwo zawodowe

·      Indywidualne pośrednictwo pracy

·     Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników oraz egzaminy niezbędne w procesie aktywizacji

·  Staże zawodowe – staże zawodowe będą realizowane w sposób zindywidualizowany zawodowego. Zagwarantowane stypendium stażowe oraz bilety miesięczne
w pierwszej fazie stażu
.

Projekt realizuje Fundacja Pszczyńska Organizacja Współpracy, Ekspresji i Rozwoju (POWER) w partnerstwie z Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 502 762 915, 602 397 937
Biuro projektu mieści się w Pszczynie przy ul. Bogedaina 24 (wejście obok Biblioteki Pedagogicznej)

Nasza strona internetowa: http://fundacjapower.blogspot.com/
Strona internetowa CSR: http://www.csr.biz.pl/

Projekt pn. SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  
Projekt "SKILLS" w powiecie pszczyńskim i mikołowskim dla osób z niepełnosprawnościamiFundacja POWER w partnerstwie z Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Krótki opis projektu: Projekt SKILLS skierowany do 30 (17 kobiet i 13 mężczyzn) biernych zawodowo osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia społeczno -zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej w powiecie pszczyńskim i mikołowskim. 

Cel: W okresie maj 2016 –  listopad 2017 r. przywrócenie sił i kontroli nad własnym życiem uczestników projektu poprzez odnajdywanie i wspieranie zasobów i kompetencji społecznych oraz odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.
 
Działania: Utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych, w ramach którego będzie realizowane: warsztaty z zakresu umiejętności społecznych oraz z zakresu doradztwa zawodowego, trening motywacyjny, warsztaty zakresu równości szans i niedyskryminacji, grupa wsparcia, indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne, działania asystenta ON, pośrednictwo pracy, wsparcie w zakresie aktywizacji: szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe i wolontariat oraz trening pracy.

Zakładana wartość projektu: 581 862,50 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa:  552 769,37 zł


Projekt pn. SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.