poniedziałek, 16 marca 2015

Opowieści, stories, ERASMUS+ !!!

   
Realizujemy "Stories We Can Tell! Youth united in diversity project"
w ramach programu ERASMUS+

ŹRÓDŁO: ERASMUS +, KA1 - Mobilność edukacyjna osób
TERMIN WYMIANY MŁODZIEŻY: 18-25 czerwiec 2015 r.

Młodzież z 6 państw – Polski, Estonii, Rumunii, Hiszpanii, Anglia i Chorwacji przygotowała projekt wymiany międzynarodowej dotyczący wspólnych tradycji, kultury i obyczajów.
Idea "Stories We Can Tell! Youth united in diversity project" zrodziła się w głowach licealistów ziemi pszczyńskiej na zajęciach dotyczących tradycji i kultury obcych państw. Młodzież postanowiła stworzyć projekt, którego działania nawiązywać będą do starodawnych wierzeń i tradycji charakterystycznych dla danego narodu.
Celem głównym projektu jest zbudowanie współpracy międzynarodowej między organizacjami partnerskimi prowadzącej do stworzenia możliwości doskonalenia umiejętności językowych i rozwoju kompetencji kluczowych uczestników w większości będących w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej. Celem dodatkowym projektu jest odkrywanie kultury poprzez poznanie wierzeń, legend i opowieści danego kraju. Celem pośrednim projektu będzie także aktywizacja i podniesienie świadomości młodzieży w dążeniu do przełamywania stereotypów kulturowych, narodowych oraz rozwoju postaw proeuropejskich i dostrzeżenia wspólnych łączników oraz korzeni kulturowych.
Uczestnikami projektu w większości jest młodzież w wieku od 16-20 lat, pochodząca z terenów wiejskich (częstokroć z rodzin dotkniętych bezrobociem, barierami natury społecznej czy kulturowej), której zainteresowania dotyczą nauk społecznych i innowacyjnych technologii oraz mediów.
Główne działania będą się opierały na analizie wywiadów z osobami, które przedstawiły młodzieży zapomniane historie, legendy, podania czy wierzenia związane z ich tożsamością kulturową i regionem z którego się wywodzą. Młodzież będzie miała za zadanie analizę tych treści i znalezienie wspólnego łącznika ponadnarodowego. Uczestnicy zostaną podzieleni na międzynarodowe grupy robocze, gdzie językiem roboczym będzie język angielski. Podczas działań projektowych młodzi ludzie dla poprawnego zrealizowania zadania będą musieli wykazać się kreatywnością, otwartością, jak i chęcią współpracy. Trenerzy prowadzący zajęcia będą kłaść jak największy nacisk aby młodzież czynnie brała w nich udział. Planuje się stosować takie narzędzia edukacji nieformalnej, jak: rozgrzewki (tzw. energizery), gry integracyjne, symulacyjne, miejskie, debaty, warsztaty plastyczne, filmowe, fotograficzne i teatralne.
Młodzież nabędzie konkretną wiedzę na temat historii, geografii, uwarunkowań społecznych, politycznych danego kraju partnera oraz pozna podstawy nauki języka ojczystego koleżanek i kolegów z zagranicy.
W przypadku konkretnego wpływu projektu  na uczestników zakładamy m.in.: realny wzrost umiejętności posługiwania się językiem anielskim (w mowie i piśmie), przełamanie barier natury socjologicznej i psychologicznej (m.in. podniesienie własnej wartości, analiza swoich słabych i mocnych stron osobowości), walka ze stereotypami i schematami kulturowymi, czy otwartość na nowe, innowacyjne narzędzia pracy, związane z edukacją nieformalną (międzynarodowe grupy robocze, nauka umiejętności poprzez sztukę, teatr, wykorzystanie w pracy fotografii i filmu). Planujemy wręczenie zainteresowanym uczestnikom certyfikatu Youthpass, oraz poinformowaniu o korzyściach płynących z Europass'u.