Projekty
Fundacja POWER w partnerstwie z Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Krótki opis projektu: Projekt SKILLS skierowany do 30 (17 kobiet i 13 mężczyzn) biernych zawodowo osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia społeczno -zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej w powiecie pszczyńskim i mikołowskim. 

Cel: W okresie maj 2016 –  listopad 2017 r. przywrócenie sił i kontroli nad własnym życiem uczestników projektu poprzez odnajdywanie i wspieranie zasobów i kompetencji społecznych oraz odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.
 
Działania: Utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych, w ramach którego będzie realizowane: warsztaty z zakresu umiejętności społecznych oraz z zakresu doradztwa zawodowego, trening motywacyjny, warsztaty zakresu równości szans i niedyskryminacji, grupa wsparcia, indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne, działania asystenta ON, pośrednictwo pracy, wsparcie w zakresie aktywizacji: szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe i wolontariat oraz trening pracy.

Zakładana wartość projektu: 581 862,50 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa:  552 769,37 zł
Projekt pn. SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kilka informacji na temat Naszego pierwszego projektu:

Tytuł projektu: „Youth culture attack- episode 1

Wnioskobiorca:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, działająca jako Narodowa Agencja Programu „Młodzież w Działaniu”, Warszawa.

Wnioskodawca:
Fundacja Pszczyńska Organizacja Współpracy Ekspresji i Rozwoju, Pszczyna.
Wniosek o fundusze w ramach programu:
„Młodzież w działaniu”, Akcja 1. – Młodzież dla Europy, 1.1. – Wymiana Młodzieży.

Ogólne cele projektu:
  1. rozwija poczucie solidarności i promuje tolerancję wśród młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej,
  2. pogłębia wzajemne zrozumienie między młodzieżą z różnych krajów,
  3. promuje współpracę europejską w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.

Uczestnicy:
Młodzież licealna z Czech, Bułgarii, Hiszpanii i Polski (I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie, Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach).

Opis:
Projekt „Youth culture attack- episode 1” to wielostronna wymiana młodzieży – z Polski, Czech, Bułgarii i Hiszpanii w wieku 16-18 lat – obejmująca zespół działań dotyczący szeroko pojętej kultury, tradycji, zwyczajów. Wymiana odbędzie się w miejscowości Murzasichle (gmina Poronin koło Zakopanego) w dniach 2-10 października 2013 r., w której łącznie weźmie udział 40 uczestników wraz opiekunami grup. Podczas wymiany młodzież będzie obcować z różnymi rodzajami kultury i sztuki (malowanie, sztuka graficzna, fotografia, kulinaria, taniec, muzyka, teatr) oraz uczyć się jak używać tych form ekspresji jako narzędzi do promowania tolerancji, przyjaźni i międzynarodowej współpracy. Młodzież będzie aktywizowana, tak, aby dzielić się wspólnymi doświadczeniami, wymieniać poglądy oraz działać w międzynarodowych grupach. Planujemy też prowadzić działania z lokalną społecznością. Projektowane działania – prowadzone przez doświadczonych trenerów – cechują się interaktywną formą. Wszyscy uczestnicy będą zaangażowani na każdym etapie projektu. W ramach zajęć zaplanowaliśmy:
- warsztaty taneczne (przygotowane przez wszystkie grupy partnerskie),
- warsztaty filmowe (tworzenie nowych filmów),
- warsztaty dziennikarskie,
- grę miejską,
- warsztaty międzykulturowe.
Jako wskaźnik działań oczekujemy następujących rezultatów: krótkie filmy, scenariusz happeningu, publikacji, scenariusz gry miejskiej, amatorskiej gazetki młodzieżowej związanej tematycznie ze zwalczaniem dyskryminacji, plakatów związanych z tematem tolerancji.

Więcej informacji na temat Programu „Młodzież w Działaniu” znajdziecie na stronie: http://www.mlodziez.org.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz