Misja
Misją Fundacji POWER jest animacja współpracy między podmiotami, organizacjami i środowiskami, tworzenie przestrzeni ludzkiej ekspresji oraz zrównoważony rozwój regionów i jednostek.

Fundacja wykonuje zadania w zakresie:  
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju demokracji; upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • wspomagania i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, m.in. przy uwzględnieniu działania na rzecz integracji europejskiej;
 • działalności na rzecz organizacji publicznych i pozarządowych, organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
 • pomocy społecznej;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; kombatantów i osób represjonowanych;
 • ochrony i promocji zdrowia, a także działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego w tym obronności państwa i działalności.
W ramach powyższych działań Fundacja POWER zaprasza do współpracy na zasadach partnerstwa zainteresowane organizacje pozarządowe, przedstawicieli władz lokalnych, szeroko rozumiane instytucje kultury, sztuki, placówki oświatowe, przedsiębiorców oraz ludzi dobrej woli. 

Poniżej statut Naszej fundacji

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz