piątek, 2 grudnia 2016

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Już jutro 3 grudnia a więc to przecież Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (ang. International Day of Persons with Disabilities). Jak podaje Wikipedia (https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_Os%C3%B3b_Niepe%C5%82nosprawnych)  :
Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.
13 grudnia 2006 roku na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (rezolucja A/RES/61/106)[2]. W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym.
Każdego roku obchodom towarzyszy inna tematyka. Hasłem 2016 roku jest: "Niepełnosprawność nie jest barierą”.
W latach 90. XX wieku 5 maja we Francji zapoczątkowano obchody Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Spotkanie z godnością” (fr. Randez-vous de la Dignite).
W naszej Ekipie są osoby z niepełnosprawnościami dlatego też dziś nie myślimy o różnych problemach jakie dotykają osoby niepełnosprawne!


Projekt pn. SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
czwartek, 20 października 2016

SKILLS- wyglądając nowego roku 

Od jakiegoś czasu realizujemy projekt pn. SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mieliśmy już okazję się zrekrutować i poznać. W tym celu udało się nam odbyć juz kilka spotkań w ramach grupy wsparcia. Przeszliśmy już również kilka treningów i nie były one mnie wyczerpujące niż jakieś zmagania sportowe. Teraz wyposażeni w odpowiednie narzędzia wyglądamy już rozpoczęcia staży oraz możliwości nabierania doświadczenia zawodowego jako wolonatariusz. Przyjdzie nam się szkolić....Marzena wybrała (jakiś kurs) a Ty co zamierzasz?

Projekt pn. SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


 poniedziałek, 19 września 2016

Realizujemy SKILLS  
Po podpisaniu kontraktów socjalnych rozpoczęliśmy nasze uczestnictwo KIS. Brzmi obiecująco gdyby wziąć pod uwagę język angielski, ale zasadniczo co to jest ten KIS? Klub Integracji Społecznej, bo tak brzmi pełna nazwa tego wdzięcznie brzmiącego skrótowca. Jak można przeczytać na stornie ekonomii społecznej ( http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/602882) Klub Integracji Społecznej (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samo organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa. Zatem wszystko by się zgadzało ponieważ to POWER powołał KIS, do którego na podstawie kontraktów socjalnych z Ośrodka Pomocy Społecznej zostaliśmy skierowani. Przy okazji dzięki Pszczyński OPS-ie, nie tylko okazało się, że Panie z Pomocy Społecznej nie są taaaaakie jak czasem się o nich słyszy w mediach, ale były bardzo sympatyczne i pomocne.

Projekt pn. SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.


  
czwartek, 1 września 2016

ReCreative use of waste - projekt Erasmus+ w Rumunii 4-15 sierpnia   

Młodzież związana z Fundacją POWER uczestniczyła w projekcie Erasmus + (Akcja 1) ReCreative use of waste zrealizowanym przez naszą zaprzyjaźnioną organizację Adi Timis Torontal z Rumunii (www.timistorontal.ro). Projekt miał miejsce w dniach 4-15 sierpnia w Milcoveni przy granicy z Serbią. Oprócz naszej grupy w projekcie wzięła udział młodzież ze Słowacji, Cypru, Hiszpanii, Węgier i Rumunii.Celem projektu była wymiana doświadczenia i praktyk w zakresie szeroko pojętego recyklingu i ochrony środowiska. Natomiast głównym elementem było ulepszenie placu zabaw, wykorzystując plastikowe butelki, mnóstwo farby oraz inne materiały dostępne w różnych miejscach. Udało się nam odmalować ławeczki i ścieżkę, odnowić niewielki szałas, zbudować domeczek i wymyślić mnóstwo nowych gier. Wartością dodaną był kontakt z lokalną społecznością. Udało się nam też dać każdemu dziecku zabawkę, ręcznie przez nas zrobioną, i zaprosić je na pokaz mody superbohaterów, gdzie zaprezentowaliśmy strój Batmana z worków na śmieci i IronWoman przebraną w pomalowany plastik.

W Milcoveni spędziliśmy mnóstwo godzin nie tylko wyżywając się artystycznie na śmieciach i tworząc coś ładnego, ale również budując zaufanie w grupie i ucząc się nie rywalizacji, a współpracy; poznając swoje własne historie, budując przyjaźnie i snując plany na kontynuację działań Erasmus+ w innym miejscu. 
Szczególne podziękowania dla Ani Michalskiej, liderki polskiej grupy.
Projekt współfinansowany ze środków Programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 - Wymiana młodzieży.

Kilka zdjęć:


       

poniedziałek, 23 maja 2016

SKILLS - zapraszamy do udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnościami

OFERTA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób
z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim.


Termin realizacji projektu: maj 2016 r. – listopad 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie:

Osoby spełniające następujące kryteria:
·        WIEK: 18 - 60/67 roku życia,
·        STATUS ZAWODOWY: bierne zawodowo,
·        WYKSZTAŁCENIE: co najmniej podstawowe; brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
·        SYTUACJA ZDROWOTNA: status osoby niepełnosprawnej.


ZAPEWNIAMY BEZPŁATNY UDZIAŁ W :

·     Warsztatach aktywizacyjnych z zakresu umiejętności społecznych.

·     Grupie wsparcia – obejmująca cykliczne spotkania średnio 1 raz / tydzień lub dwa tyg. od momentu zakończenia działań grupowych

·     Konsultacje psychologiczne – obejmujące diagnozę trudności psychospołecznych związanych z aktywizacją zawodową oraz wypracowanie metod radzenia sobie
z nimi.

·      Trening pracy - działania trenera pracy obejmuje wpieranie uczestnika w miejscu stażu/prac oraz wolontariatu, ich organizacji.

·     Trening motywacyjny i radzenia sobie z negatywnymi emocjami

·   Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej – w zakresie rozwiązywania trudności stanowiących barierę w aktywizacji społecznej i prozawodowej, w tym wsparcie
w rozwiązywaniu trudności formalnych i nieformalnych

·     Warsztaty aktywizacyjne z zakresu doradztwa zawodowego zagadnienia z zakresu rynku pracy, aktywnego poszukiwania zatrudnienia, autoprezentacji zawodowej

·     Indywidualne doradztwo zawodowe

·      Indywidualne pośrednictwo pracy

·     Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników oraz egzaminy niezbędne w procesie aktywizacji

·  Staże zawodowe – staże zawodowe będą realizowane w sposób zindywidualizowany zawodowego. Zagwarantowane stypendium stażowe oraz bilety miesięczne
w pierwszej fazie stażu
.

Projekt realizuje Fundacja Pszczyńska Organizacja Współpracy, Ekspresji i Rozwoju (POWER) w partnerstwie z Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 502 762 915, 602 397 937
Biuro projektu mieści się w Pszczynie przy ul. Bogedaina 24 (wejście obok Biblioteki Pedagogicznej)

Nasza strona internetowa: http://fundacjapower.blogspot.com/
Strona internetowa CSR: http://www.csr.biz.pl/

Projekt pn. SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym  
Projekt "SKILLS" w powiecie pszczyńskim i mikołowskim dla osób z niepełnosprawnościamiFundacja POWER w partnerstwie z Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim”. Zadanie jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Krótki opis projektu: Projekt SKILLS skierowany do 30 (17 kobiet i 13 mężczyzn) biernych zawodowo osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia społeczno -zawodowego w ramach Klubu Integracji Społecznej w powiecie pszczyńskim i mikołowskim. 

Cel: W okresie maj 2016 –  listopad 2017 r. przywrócenie sił i kontroli nad własnym życiem uczestników projektu poprzez odnajdywanie i wspieranie zasobów i kompetencji społecznych oraz odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy.
 
Działania: Utworzenie Klubu Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych, w ramach którego będzie realizowane: warsztaty z zakresu umiejętności społecznych oraz z zakresu doradztwa zawodowego, trening motywacyjny, warsztaty zakresu równości szans i niedyskryminacji, grupa wsparcia, indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne, działania asystenta ON, pośrednictwo pracy, wsparcie w zakresie aktywizacji: szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, staże zawodowe i wolontariat oraz trening pracy.

Zakładana wartość projektu: 581 862,50 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa:  552 769,37 zł


Projekt pn. SKILLS - skuteczna, kompleksowa, indywidualna lokata w lepszą samodzielność osób z niepełnosprawnościami w powiecie pszczyńskim i mikołowskim jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.